Dobro došli, Gost
Korisničko ime: Lozinka: Zapamti me

TEMA: Problemi i predlozi gradskim službama

Problemi i predlozi gradskim službama 16 avg 2013 13:50 #141

 • limanac
 • limanac's Avatar
 • Van mreže
 • Administrator
 • Poruka: 5080
 • Primljenih Zahvalnica: 6648
 • Karma: 155
Kratki vodič za „tužibabe”

Kad obližnji kafić odluči da radno vreme produži do tri sata ujutru, komšija sa sprata iznad izvodi grube radove na mokrom čvoru u četiri sata po podne, a komšinicin rotvajler ponovo vrši nuždu u ulazu zgrade, nema dileme: potrebne su vam usluge Komunalne policije.

Ali ako želite da vaše tužakanje bude efikasno, pre svega morate imati na umu šta je u ingerenciji komunalne, a šta obične policije. Zato vam predastavljamo “Kratki vodič za tužibabe” kako bi sledeći put kad vam pijana družina”pod prozorom zapeva “Đurđevdan” znali kome da se obratite.

- Komunalni problemi koje građani mogu prijaviti i koji su u našoj nadležnosti su, na primer, glasna muzika sa rođendanske žurke ili građevinski radovi u vreme kućnog reda od strane bahatih komšija - navode u Komunalnoj policiji najčešće primere prijava koje dobijaju od građana.

Navedeni slučajevi spadaju pod “obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana” i “obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama”.
- Međutim, ako neko na ulici viče, razbija staklene flaše, dovikuje se ili na bilo koji način remeti javni red i mir, u ovakvim situacijama građani treba da se obratite MUP-u - navode komunalni policajci i dodaju da upravo ova nedoumica (kome prijaviti pijanu družinu koja urla na putu od jednog do drugog kluba) najviše zbunjuje sugrađane.

- Kada je u pitanju kontrola ugostiteljskih objekata, građani se najčešće žale na uznemiravanje bukom, što jeste u nadležnosti Komunalne polcije. Ali, za sankcionisanje vike i galame koju stvaraju gosti ispred ugostiteljskih objekata, shodno Zakonu o javnom redu i miru, nadležan je MUP, kome se u svakom konkretnom slučaju remećenja javnog reda i mira treba obratiti zahtevom za intervenciju - objašnjavaju u Komunalnoj policiji.


INGERENCIJE MUP-A

- štiti život i imovinu građana
- hapsi počinioce krivičnih dela
- održava javni red i mir
- obezbeđuje javna okupljanja građana
- obezbeđuje ljude i objekte
- čuva bezbednost saobraćaja na putevima
- kontroliše prelaženje granice i građana u graničnom pojasu
- kontroliše kretanje i boravak stranaca
- izdaje državljanstvo, matični broj, putne isprave građana
- izdaje potvrde o prebivalištu i boravištu građana


INGERENCIJE KOMUNALNIH INSPEKCIJA

- nadzire prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
- proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom
- uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
- uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanja
- održavanje objekata i instalacija javne rasvete
- održavanje spomenika i skulpturalnih dela
- održavanje čistoće i čišćenje javnih površina
- održavanje pijaca i pijačnog reda
- izvršavanje dimničarskih usluga
- održavanje javnih prostora za parkiranje
- održavanje javnih časovnika


INGERENCIJE KOMUNALNE POLICIJE


- zaštita objekata od prljanja i oštećenja
- zaštita od prisvajanja javnih površina
- suzbijanje nelegalne prodaje
- kontrola uklanjanja snega i leda
- sprečavanje prosjačenja
- sprečavanje upotrebe petardi i baklji
- sprečavanje ilegalne gradnje
- kontrola držanja i izvođenja kućnih ljubimaca
- čuvanje kućnog reda u zgradama
- čuvanje voda i obale
- kontrola mera za zaštitu od požara
- kontrola buke iz kafića i klubova
- zaštita od nelegalne upotrebe simbola grada
- nadzor javnog prevoza (GSP, taksi, čamci)
www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/kratki...uzibabe/101898.phtml
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Decentralizacija prigradske autobuske stanice 24 avg 2013 18:36 #142

 • Trpovski
 • Trpovski's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 255
 • Primljenih Zahvalnica: 842
 • Karma: 25
Da li je neko razmišljao o tome da se, posle 50-tak godina, prigradski saobraćaj u NS i okolini malo reorganizuje?
Npr. prigradsku stanicu bi trebalo decentralizovati, tj. formirati više manjih punktova na važnijim okretnicama
gradskih linija, u pravcu Temerina, Rumenke, Futoga, Beočina, Karlovaca....

Zatim povećati broj minibuseva koji će češće polaziti, biti bolje iskorišćeni,
a pre toga, naravno, promeniti tarifni sistem....

Možda sam malo preterao, ali to rešenje prisutno je svuda u svetu u gradovima veličine NS.
Da li kod nas mora da bude sve isto kao na početku postojanja GSP (osim pomeranja Riblje pijace na drugo mesto)?
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 14:02 #143

 • limanac
 • limanac's Avatar
 • Van mreže
 • Administrator
 • Poruka: 5080
 • Primljenih Zahvalnica: 6648
 • Karma: 155
Како побољшати живот у свом кварту

Би­ло да же­ле још је­дан парк, по­ве­ћа­ну без­бед­ност у гра­ду, ви­ше кан­ти за сме­ће или до­дат­не јав­не то­а­ле­те, су­гра­ђа­ни ће сво­је пред­ло­ге, иде­је и раз­ми­шља­ња мо­ћи да ис­ка­жу на се­дам та­бли рас­по­ре­ђе­них у раз­ли­чи­тим де­ло­ви­ма гра­да, ко­је су по­ста­вље­не у окви­ру про­јек­та “Мој крај”.Ка­ко об­ја­шња­ва ко­ор­ди­на­тор про­јек­та, Дар­ко По­лић из Кул­тур­ног цен­тра Но­ви Сад, та­бле функ­ци­о­ни­шу по прин­ци­пу пи­ши-бри­ши, по­ста­вље­не су ју­че и ста­ја­ће на рас­по­ла­га­њу до 17. сеп­тем­бра. Сва­ке ве­че­ри би­ће фо­то­гра­фи­са­не, а фо­то­гра­фи­је ће би­ти ар­хи­ви­ра­не.

- На­кон за­вр­шет­ка про­јек­та зах­те­ви ће би­ти пред­ста­вље­ни град­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма и јав­ним пред­у­зе­ћи­ма, у скла­ду с њи­хо­вим над­ле­жно­сти­ма. Ми не мо­же­мо да га­ран­ту­је­мо оства­ри­ва­ње свих зах­те­ва, али се на­да­мо да ће јав­на пред­у­зе­ћа и ин­сти­ту­ци­је иза­ћи у су­срет гра­ђа­ни­ма и њи­хо­ве пред­ло­ге увр­сти­ти у про­грам ра­да за на­ред­не го­ди­не - до­да­је По­лић.Та­бле су по­ста­вље­не на Де­те­ли­на­ри - на углу ули­ца Кор­не­ли­ја Стан­ко­ви­ћа и Или­је Бир­ча­ни­на, на Но­вом на­се­љу - ис­пред роб­не ку­ће на Бу­ле­ва­ру Јо­ва­на Ду­чи­ћа, на ула­зу у Ли­ман­ски парк - угао ули­ца Шек­спи­ро­ве и На­род­ног фрон­та, на Кли­си - ис­пред Ме­сне за­јед­ни­це у Сав­ској ули­ци, на пи­ја­ци у Пе­тро­ва­ра­ди­ну, на Гр­ба­ви­ци - угао Пу­шки­но­ве и Вој­во­ђан­ске ули­це и на Змај Јо­ви­ном тр­гу у Срем­ској Ка­ме­ни­ци.

Су­гра­ђа­ни су ју­че ра­до из­но­си­ли сво­је пред­ло­ге и иде­је, те се на та­бла­ма на­шло си­ја­сет кон­крет­них пред­ло­га по­пут оног да се про­ши­ри деч­је игра­ли­ште у Ли­ман­ском пар­ку, али и оп­штих иде­ја као што је про­мо­ви­са­ње и уна­пре­ђе­ње мул­ти­кул­ту­рал­но­сти.

“Мој крај” ре­а­ли­зу­је се у скло­пу кан­ди­да­ту­ре Но­вог Са­да за Европ­ску пре­сто­ни­цу кул­ту­ре 2020. го­ди­не, а ка­ко ка­же По­лић, два су основ­на за­дат­ка ти­ма ко­ји при­пре­ма кан­ди­да­ту­ру - про­мо­ви­са­ње европ­ских вред­но­сти гра­да и ди­рект­но укљу­чи­ва­ње гра­ђа­на у при­пре­ме за ЕПК.
www.dnevnik.rs/novi-sad/kako-poboljsati-zivot-u-svom-kvartu
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 15:09 #144

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 4066
 • Primljenih Zahvalnica: 8392
 • Karma: 118
Evo ukratko da kazem da je najveca sramota Novog Sada izgled Bulevara Evrope (bilo bi prvicnije nazvati ga Bulevar Balkana) od Futoskog puta do Limana 4! Onu divljinu, neuredjenost i prljavstinu je tesko i bolno svakoga dana iznova gledati, a kakav tek utisak ostavlja na turiste i posetioce grada neoguce je opisati.

Nastavak bulevara je bolji, ali je prepun dubreta, jer se niko nije setio (bio bih iznenadjen da je drugacije) da pored klupa postave i BAREM JEDNU kantu za djubre! Ista situacija je na Somborskom.

SRAMI TE SE SVI IZ GRADSKE ADMINISTRACIJE!!!
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 16:46 #145

 • SSJ5
 • SSJ5's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 3042
 • Primljenih Zahvalnica: 1715
 • Karma: 38
kasko napisao/la:
Evo ukratko da kazem da je najveca sramota Novog Sada izgled Bulevara Evrope (bilo bi prvicnije nazvati ga Bulevar Balkana) od Futoskog puta do Limana 4! Onu divljinu, neuredjenost i prljavstinu je tesko i bolno svakoga dana iznova gledati, a kakav tek utisak ostavlja na turiste i posetioce grada neoguce je opisati.

Nastavak bulevara je bolji, ali je prepun dubreta, jer se niko nije setio (bio bih iznenadjen da je drugacije) da pored klupa postave i BAREM JEDNU kantu za djubre! Ista situacija je na Somborskom.

SRAMI TE SE SVI IZ GRADSKE ADMINISTRACIJE!!!
Bilo je kanti. Sve su polomili.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 17:05 #146

 • das ivon
 • das ivon's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 931
 • Primljenih Zahvalnica: 2929
 • Karma: 40
SSJ5 napisao/la:
Bilo je kanti. Sve su polomili.

Kante manje-više, ali potez od zoneda do H.Inn-a bez trotoara, bez uređenih parking mesta - to je van pameti obzirom na to koliko se uložilo u ceo bulevar.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 17:42 #147

 • Cookie
 • Cookie's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Institutionalized
 • Poruka: 3727
 • Primljenih Zahvalnica: 2411
 • Karma: 63
Stvarno je glupo što svi projekti ostanu nedorečeni. Završen bulevar, koji se kasnije kopa zbog semafora, nema trotoara, parkinga, rasvete.... Čini mi se da je poslednjih godina, od kapitalnih projekata, samo kej bio u potpunosti završen....

Moraju uskoro da smišljaju nove razloge za takvo ponašanje. Ili su nevidjeno glupi ili kradu na toliko očigledan način.... Trećeg nema. :ohno:
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 28 avg 2013 20:11 #148

 • ranko su ns
 • ranko su ns's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 5621
 • Primljenih Zahvalnica: 8374
 • Karma: 253
Ova ideja je fantastična. I vidim da je jako prihvaćena kod građana. Stoje pišu čitaju.
Evo šta je napisano na štandu kod Limanske pijace


KO HOĆE NAĐE NAČIN, KO NEĆE NAĐE OPRAVDANJE
Poslednja izmena: 28 avg 2013 20:16 od ranko su ns.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, kasko, SSJ5, Duja, RM77

Problemi i predlozi gradskim službama 31 avg 2013 16:22 #149

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 4066
 • Primljenih Zahvalnica: 8392
 • Karma: 118
Bulevar "Evrope", kako ironicno...
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 31 avg 2013 16:35 #150

 • Otis Driftwood
 • Otis Driftwood's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 2499
 • Primljenih Zahvalnica: 1270
 • Karma: 79
Trebalo bi ga prekrstiti u Bulevar Istocne Evrope
Listen, you Malibu middle class Barbie piece of shit, I'm tryin' to work here. Work? You ever work? Yeah, I'll bet you have. Scoopin' ice cream to your shit-heel friends on summer break. Well I ain't talkin' about no goddamn white socks with Mickey Mouse on one side and Donald Duck on the other. I...
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 31 avg 2013 16:37 #151

 • das ivon
 • das ivon's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 931
 • Primljenih Zahvalnica: 2929
 • Karma: 40
Otis Driftwood napisao/la:
Trebalo bi ga prekrstiti u Bulevar Istocne Evrope

Jugo-istočne
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 02 sep 2013 13:47 #152

 • Otis Driftwood
 • Otis Driftwood's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 2499
 • Primljenih Zahvalnica: 1270
 • Karma: 79
Neverovatno je kako Novi Sad ima jedan Trg koji je u funkciji trga, mozda sam izostavio koji ali je svakako u velikoj manjini.

www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/trgovi...arkinzi/104095.phtml
Trgovi postali parkinzi
Autor: S. Stefanović 02.09.2013. - 00:02 Komentara (0)
Desetine novosadskih trgova, odlukom urbanista, pretvoreni su u parkinge. Iako su donete kao privremene, te odluke su se protegle na čitave decenije, a nekada najlepši trgovi grada poput Trga republike, Trifkovićevog ili Trga galerije postali su gradsko ruglo.


RUGLO - Ideje, čak i planovi, da se trgovi revitalizuju nikada nisu zaživeli. Tako je još 2008. planirana izgradnja podzemne garaže ispod Trga republike, za šta je potrošeno 15.000 evra, ali umesto 400 parking mesta ispod zemlje, sada ih ima višestruko manje na trgu. Trifkovićev trg, koji je dobio ime po novosadskom komediografu Kosti Trifkoviću, koji je i živeo na tom trgu u kući broj 1, trebalo je da bude šetačka zona s fontanom, parkom i spomenikom srpskom velikanu. Od tog projekta se odustalo i odlučeno je da trg i zvanično postane - parking.

- Nažalost, kod nas je uobičajeno da se projekti planiraju, ali i ne izvedu. Razlog su nerealni planovi, ali i nedostatak političke volje - kaže arhitekta Ljubica Milović.

Trg galerija je ime dobio po tri najznačajnije novosadske galerije koje ga okružuju. U Spomen-zbirku „Pavle Beljanski“, Galeriju Matice srpske i Poklon-zbirku „Rajko Mamuzić“ ulazi se s trga, ali umesto parka skulputra i galerije na otvorenom, na čemu uporno insistiraju iz uprava ovih kuća, na ovom trgu se šepure automobili.

Još 2008. planirana je izgradnja podzemne garaže na Trgu republike
Još 2008. planirana je izgradnja podzemne garaže na Trgu republike | Foto: R. Gatel

- Trg galerija bi zbog svoje pozicije u centru grada, te malog broja stambenih objekata u okolini mogao da bude novi centar razvoja kulturne ponude i turizma u gradu - kaže Tijana Palkovljević, upravnica Galerije Matice srpske, i dodaje da u depoima galerije čuvaju skulpture koje bi krasile ovaj prostor, ali za njih nema mesta.

Kao i Trifkovićev, Trg galerija je rekonstruisan, i to tako što je postavljen novi sloj asfalta, iscrtana su nova parking mesta i postavljena kućica za naplatu parkinga.
Listen, you Malibu middle class Barbie piece of shit, I'm tryin' to work here. Work? You ever work? Yeah, I'll bet you have. Scoopin' ice cream to your shit-heel friends on summer break. Well I ain't talkin' about no goddamn white socks with Mickey Mouse on one side and Donald Duck on the other. I...
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: SZPDNEVEN

Problemi i predlozi gradskim službama 11 sep 2013 15:02 #153

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 4066
 • Primljenih Zahvalnica: 8392
 • Karma: 118
Neverovatno! Kao da neko iz grada zaista cita ovaj forum. Poceli su da prave pesacku stazu,parkinge i generalno uredjenje B. Evrope ispred br. 40d koji je godinama bio velilo ruglo. Taj deo nije na mojim prethodnim slikama.
Ako neko iz Grada cita, ko Boga vas molim nastavite do Futoskog puta uredjenje te strane bulevara i glasacu za vas :)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 11 sep 2013 16:11 #154

 • SSJ5
 • SSJ5's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 3042
 • Primljenih Zahvalnica: 1715
 • Karma: 38
Ovo?

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, TurboMaximus

Problemi i predlozi gradskim službama 11 sep 2013 18:31 #155

 • das ivon
 • das ivon's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 931
 • Primljenih Zahvalnica: 2929
 • Karma: 40
SSJ5 napisao/la:
Ovo?


Da, ovako je izgledalo do pre par dana.

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: kasko

Problemi i predlozi gradskim službama 12 sep 2013 15:49 #156

 • das ivon
 • das ivon's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 931
 • Primljenih Zahvalnica: 2929
 • Karma: 40
Ruglo koje stoji otkad je Erker završio zgradu


Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 12 sep 2013 15:53 #157

 • Otis Driftwood
 • Otis Driftwood's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 2499
 • Primljenih Zahvalnica: 1270
 • Karma: 79
Ruglo je sama Erker zgrada
Listen, you Malibu middle class Barbie piece of shit, I'm tryin' to work here. Work? You ever work? Yeah, I'll bet you have. Scoopin' ice cream to your shit-heel friends on summer break. Well I ain't talkin' about no goddamn white socks with Mickey Mouse on one side and Donald Duck on the other. I...
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 12 sep 2013 17:36 #158

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 4066
 • Primljenih Zahvalnica: 8392
 • Karma: 118
Jel parking pod naplatom? ;)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 12 sep 2013 18:10 #159

 • das ivon
 • das ivon's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 931
 • Primljenih Zahvalnica: 2929
 • Karma: 40
Čudi me da ''pauk'' ne koristi priliku
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Problemi i predlozi gradskim službama 12 sep 2013 23:06 #160

 • Dukelander
 • Dukelander's Avatar
 • Van mreže
 • Administrator
 • Poruka: 4104
 • Primljenih Zahvalnica: 5336
 • Karma: 237
kasko napisao/la:
Jel parking pod naplatom? ;)

Nije dok ne ofarbaju te ostatke pločica i šljunak/zemlju.
‎"IF we cannot provide the great cities and the great suburbs with some kind of poetry, they will simply go on breeding these broken fanaticisms that make women wave sabres and men found insane religions."
~GKC: Illustrated London News, October 7, 1905.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
U pogonu je Kunena Forum

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru