У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 13.08.2016. у Новом Саду, усвојен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА
„НОВОСАДСКА ГРАДИЛИШТА“I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Опис Удружења
Члан 1.


Удружење „Новосадска градилишта“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области грађевинарства, архитектуре и урбанизма на територији Новог Сада.

II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Основни циљеви
Члан 2.


Циљеви Удружења су: јавно залагање за квалитетнији урбанизам и градске просторе, бригу о историјском наслеђу, едукацију грађана и организовање активности и скупова ради промоције нових идеја грађевинске и архитектонске делатности на територији Новог Сада.

Начини остваривања циљева
Члан 3.


Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

• прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области архитектуре и грађевине којима настоји да унапреди урбанистичку средину Новог Сада;
• разматра и обрађује предлоге својих чланова који доприносе напредовању Удружења путем форума, односно веб-адресе www.nsbuild.rs, као примарном месту окупљања и размене мишљења, информација, грађевинског и архитектонског материјала.
• организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области архитектуре и грађевине;
• објављује научне и семинарске радове, блогове и друге публикације о питањима која се односе на изградњу града, у складу са законом;
• организује грађевинске инжењере, архитекте, историчаре и друге стручњаке за рад на едукацији грађана у области архитектуре, грађевинарства и кутрутно-историјском наслеђу града;
• организује добровољне акције за интерактивно учествовање у дебатама на тему предложених архитектонских пројеката;
• сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве изградњом објеката и урбанизмом.

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Назив, седиште и место обављања делатности
Члан 4.


Пун назив Удружења је „Новосадска градилишта“.
Удружење има седиште у Новом Саду, и своју делатност првенствено остварује на територији града Новог Сада.
О промени назива и седишта Удружења одлучује Скупштина Удружења.

IV УСЛОВИ, НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Чланови Удружења
Члан 5.


Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења, Статут и добровољну регистрацију на веб-адреси www.nsbuild.rs.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве који поднесе пријаву.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Иступање из чланства
Члан 6.


Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 7.


Члан Удружења има право да:

• равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
• непосредно учествује у одлучивању на Скупштини;
• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

• активно доприноси остваривању циљева Удружења;
• учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
• поштује правила понашања форума прописаним на једној од страница сајта.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Органи
Члан 8.


Главни и једини Орган Удружења је Скупштина. Функцију застуника врши Председник Удружења, а у његовом одсуству заменик Председника Удружења.

Скупштина
Члан 9.


Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог чланова оснивачког одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси јавно у писаном облику на веб-адреси www.nsbuild.rs, и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда на веб-адреси www.nsbuild.rs. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
• усваја Статут, измене и допуне Статута Удружења;
• утврђује развојну политику Удружења;
• разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски извештај;
• бира и разрешава Председника Удружења – лице овлашћено за заступање и председника Скупштине
• усваја план и програм активности Удружења за наредни период;
• доноси одлуку о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
• одлучује о другим питањима из своје надлежности, у складу са Законом;
• скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Скупштине;
• одлучује о удруживању у савезе, о ступању и иступању из чланства у другим организацијама и асоцијацијама у складу са законом и Статутом;

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Ако су гласови „за” и „против” подједнако подељени, одлучује глас председавајуће/г.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Председник Удружења
Члан 10.


За Председника Удружења (даље: Председник) може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Председник је пословодни орган и заступник Удружења.
Председника именује Скупштина Удружења, без конкурса, на предлог Скупштине јавним изјашњавањем на мандатни период од 4 године са правом да буде поново изабран.
Дужност Председника може престати и пре истека изборног периода у случају подношења писмене оставке, престанка чланства у Удружењу или опозива.
У случају одсуства или спречености Председника, сва његова права и обавезе преузима Потпредседник који је за то писмено овлашћен.

Овлашћења Председника
Члан 11.Председник Удружења има следећа права и обавезе:
• располаже новчаним средствима која се налазе на текућем рачуну Удружења;
• саставља извештај о раду Удружења, стицању средстава Удружења и свом раду и подноси га Скупштини;
• одговара за законитост рада Удружења;
• обезбеђује јавност у раду Удружења;
• има сва овлашћења из области радно-правних односа;
• прати спровођење и извршење одлука и закључака органа у складу са овим статутом;
• потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина;
• поверава обављање стручних, финансијских, правних и административних послова у складу са Статутом;

VI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Обавештавање јавности
Члан 12.


Рад Удружења је јаван.
Чланови Удружења се старају о редовном обавештавању јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, веб-адресе www.nsbuild.rs, путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

VII ОДНОСИ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Субјекти
Члан 13.


Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима сродног поља деловања, о чему одлуку доноси Скупштина.

VIII МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Прибављање средстава
Члан 14.


Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и конкурисањем на пројектима код државних органа и домаћих и иностраних организација и фондација и примањем грантова; од котизације за семинаре и друге облике образовања из области архитектуре, урбанизма и грађевинарства.

Употреба прибављене добити
Члан 15.


Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Имовина и средства Удружења
Члан 16.


За финансијске обавезе Удружење одговара сопственом имовином. Средства Удружења се могу користити само на основу финасијских планова усвојених у оквиру плана и програма.
Вишак прихода над расходима, исказан по коначном годишњем финансијском обрачуну, распоређује се одлуком Управног одбора у складу са законом.
Имовину Удружења чине материјална средства, новчана средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са законским прописима.

Поверавање послова трећим лицима
Члан 17.


Обављање стручних, финансијских, правних и административних послова, председник Удружења може поверити стално или повремено ангажованим професионалним лицима или стручној служби других организација, заједница и Удружења.

IX ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Престанак рада Удружења
Члан 18.


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Удружење престаје да постоји на основу одлуке најмање две трећине свих чланова Удружења и сагласности најмање две трећине чланова Управног одбора.

Расподела имовине
Члан 19.


Одлуком о престанку рада истовремено се решава о располагању имовином Удружења.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
У случају престанка потребе за коришћењем ствари у туђем власништву, председник Удружења ће обавестити сва лица чија је имовина у поседу Удружења (на позајмици, коришћењу и сл.), да у прикладном року преузму своје ствари.

X ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Печат
Члан 20.


Удружење има печат кружног облика и у горњој половини је исписан пун назив: Удружење „Новосадска градилишта“. Остали елементи могу бити организовани произвољно, а садрже и место седишта Удружења у доњем делу печата.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Нерегулисана питања
Члан 21.


На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Ступање на снагу
Члан 22.


Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru