У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 13.08.2016. у Новом Саду, усвојен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА
„НОВОСАДСКА ГРАДИЛИШТА“I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Опис Удружења
Члан 1.


Удружење „Новосадска градилишта“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области грађевинарства, архитектуре и урбанизма на територији Новог Сада.

II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Основни циљеви
Члан 2.


Циљеви Удружења су: јавно залагање за квалитетнији урбанизам и градске просторе, бригу о историјском наслеђу, едукацију грађана и организовање активности и скупова ради промоције нових идеја грађевинске и архитектонске делатности на територији Новог Сада.

Начини остваривања циљева
Члан 3.


Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

• прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области архитектуре и грађевине којима настоји да унапреди урбанистичку средину Новог Сада;
• разматра и обрађује предлоге својих чланова који доприносе напредовању Удружења путем форума, односно веб-адресе www.nsbuild.rs, као примарном месту окупљања и размене мишљења, информација, грађевинског и архитектонског материјала.
• организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области архитектуре и грађевине;
• објављује научне и семинарске радове, блогове и друге публикације о питањима која се односе на изградњу града, у складу са законом;
• организује грађевинске инжењере, архитекте, историчаре и друге стручњаке за рад на едукацији грађана у области архитектуре, грађевинарства и кутрутно-историјском наслеђу града;
• организује добровољне акције за интерактивно учествовање у дебатама на тему предложених архитектонских пројеката;
• сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве изградњом објеката и урбанизмом.

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Назив, седиште и место обављања делатности
Члан 4.


Пун назив Удружења је „Новосадска градилишта“.
Удружење има седиште у Новом Саду, и своју делатност првенствено остварује на територији града Новог Сада.
О промени назива и седишта Удружења одлучује Скупштина Удружења.

IV УСЛОВИ, НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Чланови Удружења
Члан 5.


Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења, Статут и добровољну регистрацију на веб-адреси www.nsbuild.rs.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве који поднесе пријаву.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Иступање из чланства
Члан 6.


Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 7.


Члан Удружења има право да:

• равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
• непосредно учествује у одлучивању на Скупштини;
• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

• активно доприноси остваривању циљева Удружења;
• учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
• поштује правила понашања форума прописаним на једној од страница сајта.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Органи
Члан 8.


Главни и једини Орган Удружења је Скупштина. Функцију застуника врши Председник Удружења, а у његовом одсуству заменик Председника Удружења.

Скупштина
Члан 9.


Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог чланова оснивачког одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси јавно у писаном облику на веб-адреси www.nsbuild.rs, и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда на веб-адреси www.nsbuild.rs. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
• усваја Статут, измене и допуне Статута Удружења;
• утврђује развојну политику Удружења;
• разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски извештај;
• бира и разрешава Председника Удружења – лице овлашћено за заступање и председника Скупштине
• усваја план и програм активности Удружења за наредни период;
• доноси одлуку о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
• одлучује о другим питањима из своје надлежности, у складу са Законом;
• скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Скупштине;
• одлучује о удруживању у савезе, о ступању и иступању из чланства у другим организацијама и асоцијацијама у складу са законом и Статутом;

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Ако су гласови „за” и „против” подједнако подељени, одлучује глас председавајуће/г.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Председник Удружења
Члан 10.


За Председника Удружења (даље: Председник) може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Председник је пословодни орган и заступник Удружења.
Председника именује Скупштина Удружења, без конкурса, на предлог Скупштине јавним изјашњавањем на мандатни период од 4 године са правом да буде поново изабран.
Дужност Председника може престати и пре истека изборног периода у случају подношења писмене оставке, престанка чланства у Удружењу или опозива.
У случају одсуства или спречености Председника, сва његова права и обавезе преузима Потпредседник који је за то писмено овлашћен.

Овлашћења Председника
Члан 11.Председник Удружења има следећа права и обавезе:
• располаже новчаним средствима која се налазе на текућем рачуну Удружења;
• саставља извештај о раду Удружења, стицању средстава Удружења и свом раду и подноси га Скупштини;
• одговара за законитост рада Удружења;
• обезбеђује јавност у раду Удружења;
• има сва овлашћења из области радно-правних односа;
• прати спровођење и извршење одлука и закључака органа у складу са овим статутом;
• потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина;
• поверава обављање стручних, финансијских, правних и административних послова у складу са Статутом;

VI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Обавештавање јавности
Члан 12.


Рад Удружења је јаван.
Чланови Удружења се старају о редовном обавештавању јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, веб-адресе www.nsbuild.rs, путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

VII ОДНОСИ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Субјекти
Члан 13.


Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима сродног поља деловања, о чему одлуку доноси Скупштина.

VIII МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Прибављање средстава
Члан 14.


Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и конкурисањем на пројектима код државних органа и домаћих и иностраних организација и фондација и примањем грантова; од котизације за семинаре и друге облике образовања из области архитектуре, урбанизма и грађевинарства.

Употреба прибављене добити
Члан 15.


Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Имовина и средства Удружења
Члан 16.


За финансијске обавезе Удружење одговара сопственом имовином. Средства Удружења се могу користити само на основу финасијских планова усвојених у оквиру плана и програма.
Вишак прихода над расходима, исказан по коначном годишњем финансијском обрачуну, распоређује се одлуком Управног одбора у складу са законом.
Имовину Удружења чине материјална средства, новчана средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са законским прописима.

Поверавање послова трећим лицима
Члан 17.


Обављање стручних, финансијских, правних и административних послова, председник Удружења може поверити стално или повремено ангажованим професионалним лицима или стручној служби других организација, заједница и Удружења.

IX ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Престанак рада Удружења
Члан 18.


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Удружење престаје да постоји на основу одлуке најмање две трећине свих чланова Удружења и сагласности најмање две трећине чланова Управног одбора.

Расподела имовине
Члан 19.


Одлуком о престанку рада истовремено се решава о располагању имовином Удружења.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
У случају престанка потребе за коришћењем ствари у туђем власништву, председник Удружења ће обавестити сва лица чија је имовина у поседу Удружења (на позајмици, коришћењу и сл.), да у прикладном року преузму своје ствари.

X ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Печат
Члан 20.


Удружење има печат кружног облика и у горњој половини је исписан пун назив: Удружење „Новосадска градилишта“. Остали елементи могу бити организовани произвољно, а садрже и место седишта Удружења у доњем делу печата.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Нерегулисана питања
Члан 21.


На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Ступање на снагу
Члан 22.


Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 1. Opšte napomene

  Ovo je tematsko-stručni forum na kome je poželjno da svojim učestvovanjem doprinosite dobrom duhu u diskusijama i da se na konstruktivan način informišemo o temam koje su nas okupile.

  Svi članovi i moderatori foruma se moraju pridržavati ovog pravilnika, onakvog kakav je u datom trenutku. Administratori foruma imaju pravo da u izuzetnim situacijama odstupe od ovog pravilnika, ali samo ako je to u interesu foruma i ostalih članova.

  Svi članovi i moderatori foruma mogu predložiti izmene i dopune pravilnika. Administratori foruma odlučuju o prihvatanju ili neprihvatanju predloga. U slučaju prihvatanja predloga, javno se daje saopštenje o promenama pravilnika.

 2. Registracija i korišćenje foruma

  2.1 Korišćenje informacija preuzetih sa foruma je isključivo na vlastitu odgovornost. Administratori foruma i Udruženje “Novosadska gradnilišta” se ne mogu smatrati odgovornim ni za kakvu štetu koja nastane korišćenjem neke od informacija preuzetih sa foruma.

  2.2 Sadržaj poruke predstavlja lični stav autora poruke. Ostali korisnici foruma ne prihvataju odgovornost za sadržaj bilo koje poruke drugog korisnika foruma. Administratori i moderatori foruma ne daju nikakve garancije po pitanju tačnosti, podobnosti, autentičnosti, zakonitosti, punovažnosti, kvaliteta, postojanosti, kompletnosti ili aktuelnosti poruka na forumu. 

  2.3 Administratori foruma ne štite autorska prava autorima poruka (kompetnog sadržaja) na forumu. Ostavljanjem poruke na forumu, korisnik mora da prihvati činjenicu da tu poruku ili delove poruke može preuzeti bilo ko. Takođe, korisnik daje neekskluzivno pravo administratorima foruma da objave ili distribuiraju tu poruku ili delove poruke na bilo koji način, u bilo kojoj formi i na bilo kom mediju, bez obaveze isplate bilo kakve nadoknade.

  2.4 Administratori foruma ne daju garanciju da će forum zadovoljiti sve vaše zahteve, da će te dobiti odgovore na sva vaša pitanja i postavljene teme, da će forum raditi bez prekida ili bez grešaka.

 3. Postavljanje profila

  3.1 Definišite sebi smisleno korisničko ime (user name). Korisničko ime koje je provokativno, uvredljivo po druge korisnike foruma, ili se na bilo koji način kosi sa nekom tačkom ovog pravilnika, biće suspendovano ili promenjeno od strane administratora foruma.

  3.2 Zabraneno je koristiti provokativne avatare i potpise (signatures). U potpisu se ne smeju stavljati baneri ili linkovi ka drugim sajtovima. Link ka sajtu se može postaviti u za to predviđeno polje koje je vidljivo u profilu. Nije poželjno stavljati slike u potpisu ili više od dva reda teksta, ovo usporava učitavanje stranice i čini ih nepreglednim.

  3.3 Rangiranje korisničkog profila

  Ukoliko ste uspešno registrovali (i aktivirali!) korisnički nalog, postajete korisnik nivoa ili statusa "Vodonoša". Nakon otkucanih 50 postova, forum će vam automatski prebaciti status iz "Zidar". Rang najvećegeg statusa je “Investitor”, i on se stiče sa više od 1000 napisanih poruka. Previše napisanih poruka u kratkom vremenskom periodu (iliti spam) radi zadovoljenja uslova Member statusa može rezultovati blokadom naloga na (ne)određeno vreme.

  3.4 Svaki korisnik ima pravo na jedan profil. Ukoliko imate više naloga, a niste znali da to nije dozvoljeno, javite se blagovremeno adminima da se ta situacija reguliše, te ovo sa sobom neće prouzrokovati nikakve kaznene mere. U suprotnom, ukoliko se ustanovi postojanje višestrukih naloga, a da je vlasnik izbegavao to da prijavi, isti će se banovati (bez obzira koji nalog smatrate primarnim, sekundarnim itd).

  3.5 Reklamiranje kroz profil na forumu. Pošto se reklama plaća, nije dozvoljeno koristiti ime firme, link ka komercijalnim sajtovima/telefone i slično u potpisu, kao naziv svog pseudonima ili na neki drugi istaknuti način. Ako već želite da istaknete da ste zaposleni u nekoj firmi, ostavite slobodno link ka sajtu firme u svom profilu kroz podešavanja. Ako ste se već registrovali ne znajući za ova pravila, kontaktirajte administratore da se ova sitacija koriguje.

 4. Prava korisnika

  4.1 Svaki korisnik ima pravo da otvori novu temu ili da uzme učešće u već otvorenoj. Sve kategorije na forumu su otvorene za sve korisnike, s' tim što treba voditi računa prilikom otvaranja novih tema da se tema postavi u odgovarajuću kategoriju. Moderatori i administratori foruma će premestiti svaku temu za koju smatraju da ne pripada tamo gde je postavljena.

  4.2 Svaki korisnik ima pravo da slobodno iznese svoje mišljenje o nekom pitanju ukoliko se ne kosi sa ovim pravilnikom. Prilikom otvaranja tema ili pisanja odgovora, korisnici su dužni da poštuju ovaj pravilnik, pogotovo deo koji se odnosi na način pisanja i zabrane na forumu.

  4.3 Svaki korisnik ima pravo na pomoć moderatora i administratora. Ukoliko korisnik ne može da reši problem bilo koje vrste vezano za forum, može se obratiti za pomoć moderatoru ili administratoru foruma. Pomoć može potražiti korišćenjem privatne poruke, kontakt forme ili teme u forumu "Suggestion box i rad sajta". 

  4.4 Korisnici imaju pravo da ulože prigovor na rad moderatora ili administratora. Ukoliko korisnik smatra da su povređena njegova prava, ili da je oštećen na bilo koji način postupkom moderatora ili administratora foruma, može svoj prigovor uputiti korišćenjem privatne poruke, kontakt forme ili teme u forumu "Suggestion box i rad sajta".

  Ukoliko imate neki predlog ili ste primetili grešku na forumu ili naslovnoj NSB stranici, koristite već postojeću temu u forumu "Suggestion box i rad sajta", ili direktno bilo kome iz adminitracije putem privatne poruke.

  Moderatori ne mogu biti u svakom trenutku prisutni na svakoj temi. Ukoliko ste primetili neku poruku ili raspravu koja nije adekvatna za forum, možete je prijaviti moderatorima (klikom na “Prijavi”). Tim putem će SVI moderatori biti u situaciji da prijavu vide i na nju reaguju.

  Izmene postojećih poruka su vremenski ograničene, jer se dešavalo da korisnici menjaju unazad gomilu svojih izjava i onda kompletna tema izgubi smisao. Zato postoji ograničenje od sat vremena (računajući od momenta objavljivanja teme ili poruke) u okviru kojeg možete svoju poruku izmeniti ili kompletno obrisati.

 5. Način pisanja

  5.1 Postavljanje tema i odgovaranje

  Dobro pogledajte spisak podforuma i njihove opise (za šta koji služi) pre nego što krenete da postavljate novu temu. Na vrhu foruma su podforumi koji se bave isključivo stručnim temama, dok se na dnu (u okviru Lounge sekcije) nalaze podforumi za teme opuštenijeg karaktera, putovanja, fotogradije i sl.

  Dešava se ponekad da se tema postavi u pogrešnoj kategoriji i tada će je moderatori prebaciti u odgovarajući podforum. Ukoliko vaše teme nema tamo gde se je ostavili, proverite prvo da nije prebačena na pravo mesto, pre nego što krenete sa protestima. Dobar način za lociranje je i da kliknete na dugme “Moje teme” u meniju foruma, ili pretplata na sopstvene teme.

  5.2 Ne postavljajte temu o kojoj je već diskutovano ili je diskusija u toku. Pre nego sto započnete novu temu, pretražite forum kako bi se uverili da takva tema već ne postoji, a ukoliko tema već postoji pročitajte šta je do tada napisano, pa ostavite svoj komentar.

  5.3 Nemojte ostavljati poruke koje nemaju veze sa temom o kojoj se diskutuje, radije otvorite novu temu. Nije poželjno da se postavljaju pitanja koja nisu u vezi sa temo. Ukoliko u nekoj temi želite da se nadovežete na  drugu diskusiju, otvorite novu temu i ostavite link ka njoj.

  5.4 Način kačenja slika zavisi prevashodno od njihovih dimenzija. Sve dokle bilo koja dimenzija ne prelazi 1024 piksela, ili dok veličina datoteke ne prelazi 500kb, može bez problema biti postavljena u poruci kroz kačenje priloga. Preporučljivo je ubacivati fotografije većih dimenzija kao linkove pomoću IMG tagova, pošto ste ih okačili na neki od imagehosting sajtova (Imageshack, Photobucket, Flickr, Tinypic ili neki slični).

  5.5 Nemojte pisati poruke tipa \Da\, \Ne\, \Jeste\, \Nije\, \Tako je\, \Nije tako\, \Ja takodje\, \Slažem se\ i slično. Ovakvi odgovori su besmisleni i krajnje nekorisni. Svaki svoj odgovor obrazložite svojim stavom ili iskustvom vezanim za temu.

  5.6 Nemojte da šaljete poruke koje sadrže samo smajlije. Iako smajli nekada može lepo da opiše sta mislite, odnosno sta želite reći, poruka koja sadrži samo smajlije nije poželjna. Takođe, nije poželjno preterivanje sa upotrebom smajlija u porukama.

  5.7 Nemojte pisati tekst ISKLJUČIVO VELIKIM SLOVIMA ili naglašavati kompletnu poruku na neki drugi način. Na forumima se pisanje isključivo velikim slovima smatra vikanjem. Ako želite da naglasite deo teksta, koristite bold, underline, color, italic... Nije poželjno naglašavati kompletnu poruku, izdvajati je od drugih, na bilo koji od navedenih načina. 

  5.8 Nemojte nepotrebno citirati poruke. Citirajte delove poruke na koje se odnosi odgovor. Korisnici često bespotrebno citiraju poruku i umnožavaju tekst koji se već nekoliko puta pojavljuje na istoj stranici. Brišite delove citata i ostavite samo ono što je zaista neophodno. Ukoliko se poruka na koju odgovarate nalazi odmah iznad vaše, gotovo je sigurno da nema NIKAKVE potrebe za citiranjem jer je jedan pogled na gore dovoljan da se vidi na šta tačno odgovarate. Ako odgovarate na neku poruku u nizu ili na više njih, koristite umerene [quote][/quote] tagove kako biste dali ostalim članovima do znanja na koji deo teksta se vaš odgovor odnosi. Citiranje celih poruka čini forum nepreglednim, a takođe se takve stranice sporije učitavaju.

  5.9 Ako prenosite tekst koji niste sami pisali, obavezno navedite ime autora ili izvora. Kopiranje tekstova sa drugih sajtova ima smisla jedino ako je potrebno da dodatno ilustruje tekst koji pišete u poruci. Nije poželjno ostavljanje poruka koje u sebi sadrže samo kopiju nekog teksta. Administratori foruma ne štite autorska prava ni na koji način. Ovo se odnosi i na tekstove korisnika i na preuzete tekstove. Ipak, moralna je obaveza korisnika koji prenosi nečiji tekst da navede autora.

  5.10 Nemojte postavljati poruke koje su isključivo reklamne (komercijalne) prirode. Forum nije mesto za reklamiranje vašeg posla, sajta, firme, ili bilo čega drugog. Ako imate želju za takvim vidom saradnje možete se obratiti administraciji sajta putem kontakt forme na sajtu, ili putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

  5.11 Ako imate sukob s jednim od sagovornika na forumu, pokušajte ga rešiti bez intervencije administracije, ali ako naiđete na jasnu povredu pravila - kontaktirajte administraciju koristeći link "Prijavi" koji se nalazi uz poruku koju želite da prijavite, i u par rečenica obražlozite svoju prijavu.

 6. Zabranjeno je

  6.1 Zabranjeno je napadati ili vređati korisnike foruma po nacionalnom, verskom, geografskom, rasnom ili nekom drugom osnovu. Pod vređanjem se podrazumeva i ismevanje drugih korisnika zbog njihovog neznanja, neobaveštenosti i slično. Očekuje se međusobna tolerancija, uvažavanje i pošovanje svih sagovornika na našem zajedničkom prostoru – forumu.

  6.2 Zabranjeno je isticati nacionalnu, versku, geografsku ili rasnu pripadnost, materijalno stanje i slično, kako svoje tako i drugih korisnika, ukoliko to tema isključivo ne zahteva i ako se ne kosi sa prethodnim članom. Svaka rasprava na nacionalnoj, verskoj i političkoj osnovi biće obrisana. Ovo je stručni forum i molimo vas da to poštujete.

  6.3 Na forumu je zabranjeno korišćenje psovki i bilo kakvih drugih vulgarnih izraza. Ukoliko želite nekoga ili nešto da kritikujete, to može sasvim lepo da se uradi i bez psovki. Ocene da su psovke deo našeg svakodnevnog govora nećemo prihvatiti. Ukoliko kontekst poruke zahteva pisanje ružnih reci (vicevi ili slično), deo reči zamenite zvezdicama.

  6.4 Zabranjene su eksplicitne teme o seksu. 

  6.5 Zabranjeno je postavljati poruke koje sadrže lične podatke korisnika foruma ili bilo kojih drugih osoba.

  6.6 Zabranjeno je otkrivati identitet korisnika foruma.

  6.7 Zabranjeno je postavljati javno privatne poruke drugih korisnika bez dozvole autora te privatne poruke.

  6.8 Zabranjeno je postavljati poruke kojima kršite nečija zakonska, patentna, autorska ili druga prava.

  6.9 Zabranjena je bilo kakva zloupotreba foruma. 

  Prijavljivanje i učestvovanje na forumu sa ciljem promocije vašeg sajta ili posla je zabranjeno. Sve slične poruke biće obrisane. Zabranjeno je slanje privatnih poruka članovima radi reklamiranja drugih sajtova ili foruma, kao i zloupotreba elemenata profila u reklamne svrhe. Članovi koje dobiju privatne poruke reklamne prirode, mogu se obratiti moderatorima foruma. Zabranjeno je anketiranje članova za potrebe vaših istraživanja ili posla kojim se bavite. 

  Forum nije mesto za besplatno reklamiranje Vašeg posla, sajta, firme, ili bilo čega što moderatori ocene kao očiglednu zloupotrebu foruma za besplatno oglašavanje. Za plaćene oglase obratite nam se putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

  Najstrože je zabranjeno spamovanje putem privatnih poruka i mejlova - za tako nešto se odmah izbacuje sa foruma. Budite sigurni da će vas primaoci prijaviti zbog upućivanja ponuda i sličnih gluposti.

  6.10 Zabranjeno je davati svoje korisničko ime i šifru na korišćenje nekom drugom. 

  6.11 Zabranjeno je ulaziti u diskusije sa administratorima i moderatorima o gore postavljenim tačkama. Administratori i moderatori imaju ekskluzivno pravo da uređuju forum prema sopstvenom nahođenju i slobodnoj proceni, i nisu dužni davati objašnjenja niti pravdati svoje akcije i postupke.

 7. Sankcije

  Ukoliko se neki korisnik ponaša u suprotnosti sa ovim pravilnikom i greške uporno ponavlja i posle više upozorenja da to ne čini, biće mu zabranjen pristup forumu. Zabrana pristupa forumu je zaista krajnja mera, kada više ništa ne može da pomogne. Administratori zadržavaju pravo da primene ovu meru odmah ukoliko se neki korisnik ponaša krajnje nedolično.

  Korisnik može da bude isključen sa foruma bez prethodne najave ukoliko:

  • vređa članove foruma na nacionalnoj i verskoj osnovi

  • omalovažava druge članove ili ih naziva pogrdnim imenima

  • javno postavlja private poruke drugih korisnika ili otkriva njihov identitet

  • pravi višestruke naloge

  • Korisnik može da dobije upozorenje putem private poruke pred isključenje ukoliko:

  • postavlja reklame i pornografiju

  • konstantno piše komentare iritantne i podrugljive prirode koji nisu potkrepljeni činjenicama jer time dovode do negativne atmosfere na forumu (trolovanje)

  • koristi vulgarno izražavanje

  • ima više od 10 negativnih karmi

  Ako se stvari ne menjaju - ban na sedam dana. Nakon toga, u slučaju ponovljenog vandalizma - trajni ban.

 8. Ostale napomene

  Administratori foruma zadržavaju pravo i slobodu odlučivanja da:

  • izvrše ispravke, adaptacije ili bilo koje druge promene na forumu

  • izvrše reorganizaciju informacija na sistemu

  • uklone zastarele poruke

  • ukinu forum u bilo kom trenutku, privremeno ili stalno

  • promene ili ograniče funkcionisanje foruma ili bilo kog njegovog dela

  • daju bilo kom članu zvanje moderatora ili globalnog moderatora, kao i da ukinu ovo zvanje

  • da promene ovaj pravilnik bilo kada i iz bilo kog razloga

  • da odstupe od ovog pravilnika ukoliko to trenutna situacija zahteva

Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima, mi vas najljubaznije molimo da ne posećujete ovaj forum, ili barem da ne pišete poruke na njemu.

Politika privatnosti za www.nsbuild.rs

Ukoliko Vam je potrebno više informacija ili imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Na www.nsbuild.rs, privatnost naših posetilaca nam je od izuzetne važnosti. Ovaj dokument navodi vrste ličnih informacija koje se primaju i sakupljaju na www.nsbuild.rs i kako se koriste.

Log Dokumenti

Kao i na mnogim drugim sajtovima, www.nsbuild.rs koristi log fajlove. Informacije u log datotekama uključuju internet protokol (IP) adrese, tip pregledača, dobavljača internet usluga(ISP), datum/vreme oznake, ulazne/izlazne stranice, i broj klikova za analizu trendova, administraciju sajta, praćenje korisničkog kretanja u okviru sajta i sakupljanje demografskih informacija. IP adrese, i druge takve informacije nisu povezane ni sa kakvom drugom informacijom na osnovu koje je nekoga moguće lično identifikovati.

Kolačići

www.nsbuild.rs koristi kolačiće za skladištenje informacija o korisnikovim podešavanjima, evidenciju specifičnih stranica kojima korisnik pristupa ili ih posećuje, prilagođavanje prikaza sadržaja korisnikovom internet pregledaču i druge informacije koje posetilac pošalje putem svog pregledača.

DoubleClick kolačić

 • Google, kao treća strana koristi kolačiće za prikazivanje oglasa na www.nsbuild.rs na osnovu korisnikovih ranijih poseta sajtu
 • Google-ovo korišćenje DoubleClick kolačića omogućava njemu i njegovim partnerima da prikazuje oglase korisnicima zasnovane na njihovim ranijim posetama ovom i/ili drugim sajtovima na internetu
 • Korisnici se mogu isključiti iz korišćenja DoubleClick kolačića za interesno zasnovano oglašavanje tako što će posetiti Menadžer preferencije oglasa

www.nsbuild.rs nema pristup ili kontrolu nad kolačićima koje koriste oglašavači

Ako želite da onemogućite kolačiće, možete to uraditi kroz opcije vašeg pregledača. Detaljnije informacije kako da to uradite možete pronaći na odgovarajućim veb stranicama vaših pregledača.

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru