Slika kontakta
Adresa:
Bul. Cara Lazara 3/3
Novi Sad
Vojvodina
21000
Srbija
Telefon:
021 480 2199
Veb-sajt:
Ostale informacije:

У оквиру делатности  Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:

 • израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
 • израђује просторне планове подручја посебне намене,
 • израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада,
 • израђује одлуке о изради планских докумената,
 • израђује урбанистичке пројекте,
 • израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
 • израђује пројекте парцелације и препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
 • обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
 • прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града Новог Сада,
 • обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
 • израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
 • обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
 • прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
 • на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује извештај, односно мишљење у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
 • на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује урбанистичке услове за локацијску дозволу,
 • на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује информацију о локацији,
 • на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује извештаје о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
 • израђује документацију по захтеву надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност легализације објеката у складу са законом којим се уређује поступак легализације,
 • обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
 • израђује урбанистичке услове за постављање монтажних и других објеката и на јавним површинама,
 • израђује уверења о намени земљишта и
 • обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

Поред стручних послова Јавно предузеће пружа пословне и техничке услуге у области испитивања тржишта у урбаној изградњи и економске, организационе и технолошке услуге у урбанистичком и просторном планирању, пројектовању и урбаном развоју, без уписа у регистар привредних субјеката, као делатност која се уобичајено у мањем обиму обавља уз урбанистичко и просторно планирање и пројектовање.
Јавно предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике уз претходно прибављену сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
У оквиру своје делатности Јавно предузеће послује и сарађује са домаћим и страним научним и стручним организацијама и институцијама, привредним друштвима, као и правним и физичким лицима у земљи и иностранству, ради унапређивања обављања своје делатности и стицања добити.

Јавно предузеће се организује и послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на начин којим се обезбеђује: првенствено, континуирано, уредно, стално и ефикасно задовољавање потреба Оснивача, јединство просторног и урбаног система на подручју на коме врши делатност, стабилност свог пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштити и унапређивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника својих услуга, самосталност предузећа и његова повезаност у привредном систему и под тим условима може пословати и на тржишту у земљи и иностранству.

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru